Skip to content

תקנון

תנאי רישום והתקשרות

ההרשמה לקורס ו/או לפעילות ו/או מסלול כלשהם המוצעת על ידי "ידע לימודים טכנולוגיים" (להלן "ידע" ו/או "מרכז ידע") באתר www.i-learn.co.il (להלן "אתר") או בכל אמצעי אחר (להלן "פעילות" או "קורס" או "תוכנית" או "מסלול"), תהיה בכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה. הרישום לפעילות מהווה אישור והסכמה לקבלת כל התנאים בשלמותם.

 1. הודעה על פתיחת הפעילות תשלח בדוא"ל ו/או בהודעת טקסט לנרשמים, לפני התחלת הפעילות. הנהלת "ידע" שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, עליהם תימסר הודעה אישית לכל הנרשמים לאותה פעילות.
 2. כל נרשם זכאי להגיש בקשה לביטול הרשמה או לביטול המשך השתתפותו בפעילות (פרישה), בהתאם לתנאים הבאים:
 3. בקשה לביטול תשלח על ידי מילוי "טופס בקשה להפסקת לימודים" באופן מקוון (Online), ניתן לקבל את הקישור לטופס ע"י בקשה בהודעת דוא"ל או בהודעת "צור קשר" באתר זה, או בהודעת וואטסאפ למספר 03-5050522.

מרגע מילוי טופס הבקשה להפסקת לימודים, יפסיק הנרשם המבקש את השתתפותו בפעילות ולא יעשה כל שימוש בכל אמצעי אשר ניתן לו על ידי "ידע" כחלק מהפעילות. המשך השתתפות הנרשם לאחר שליחת בקשת הביטול, תבטל את בקשת הביטול, כאילו לא נשלחה כלל.

הודעת הביטול תכנס לתוקף מרגע שקיבל הנרשם אישור כי התקבלה אצל "ידע". הודעת הביטול תשלח באמצעות "טופס בקשה להפסקת לימודים" בלבד. שליחת הודעה כלשהי, בכתב ו/או בע"פ לכל גורם אחר, לרבות מרצה, מורה או מדריך בפעילות, לא תשמש כהודעת ביטול.

נרשם שהגיש בקשה לביטול השתתפות והפסקת לימודים בהתאם לתנאים במסמך זה, יהיה זכאי, לאחר שיאושר הביטול, להפסקת תשלומיו העתידיים באופן הבא:

מסלולי תוכנית מדעי המחשב

שנת הלימודים בכל מסלולי תוכנית מדעי המחשב תחל מידי שנה, בראשון לחודש ספטמבר (9) ותסתיים בסוף חודש יוני (6) של השנה הקלנדרית העוקבת.

 1. דמי הרישום למבחן הקבלה ודמי ההרשמה לתוכנית, לא יוחזרו, גם עבור אלה שלא החלו את הלימודים בתוכנית מסיבה כלשהי שתלויה או שאינה תלויה בהם.
 2. דמי התשלום עבור שימוש בכיתות וציוד, מחושבים עבור שנת לימוד מלאה ומועברים לספק, ולכן לא ינתן זיכוי עבורם במקרה של ביטול.
 3. תשלום עבור ספרי לימוד, יבוצע ישירות מול הספק או חנות הספרים באופן עצמאי ו"ידע" לא תיהיה צד לעניין רכישת ספרי הלימוד .
 4. עד 14 ימי עסקים לפני תחילת שנת הלימודים, יינתן זיכוי מלא בגין תשלום שבוצע עבור שכר הלימוד.
 5. מ- 14 ימי עסקים לפני תחילת שנת הלימודים, עם קבלת ה"בקשה להפסקת לימודים" כמפורט לעיל, יופסקו החיובים העתידיים, מהחודש העוקב, בגין הרישום למסלול שיופסק.
 6. הפסקת התשלומים העתידיים, מהחודש הקלנדרי העוקב לקבלת הבקשה להפסקת הלימודים, תתבצע בהתאם למתואר לעיל, ללא קשר להשתתפות הנרשם בפעילות, בכלל, באופן חלקי או באופן מלא.
 7. "ידע" תעשה מאמץ לטובת נרשמים שנאלצו להעדר ממפגש מסוים באופן חד פעמי, ותנסה לאפשר להם להשלים את החומר שהפסידו, על ידי העברת רשימת תוכן הפעילות שהתקיימה או על ידי מתן גישה למפגש מקביל, כל זאת בכפוף לכך שהדבר יתאפשר על פי הלו"ז הצפוי. "ידע" אינה מתחייבת לספק למשתתף שנעדר באופן חלקי או מלא, מכל סיבה, שיעור חלופי.
 8. מרכז "ידע" שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
 9. הפעלת תכניות הלימודים וכן הטיפול בתלמידי התוכנית באחריותו הבלעדית של מרכז "ידע".
 10. למרכז "ידע" הזכות המלאה לביצוע שינויים בתקנון הרישום ובתכניות הפעילות ללא קבלת אישור הנרשם.
 11. נרשם אשר יפריע למהלך התקין של הקורס, ולא הסדיר את התנהגותו לאחר שנתבקש לעשות זאת, למעלה משלוש פעמים במצטבר, יהיה מרכז "ידע" רשאי להדיחו מהקורס באופן מיידי, ללא קבלת החזר כספי כלשהו. במקרים של התנהגות חריגה מאוד, תתכן הרחקת התלמיד מהשיעור גם ללא אזהרה מוקדמת.
 12. בקורסים בהם נדרש מחשב אישי, כל הקשור להתקנת תוכנות, סביבת עבודה ומערכת הפעלה, יהיו באחריות הנרשם בלבד. אנו נעשה מאמץ לתמוך בבעלי מחשבים הפועלים באמצעות מערכת הפעלה מסוג Windows 10 ומעלה אך יובהר שאין תמיכה זו מהווה חלק מהתחייבויות "ידע".
 13. באחריות הנרשם לוודא טרום ההרשמה כי קרא והבין את דרישות הפעילות בעמוד הרישום ובכלל. הרישום לפעילות מהווה הסכמה לכך שהנרשם עומד בדרישות הקורס.
 14. רק משתתף רשום, זכאי לפנות למרצה, מורה, מדריך או מי שמעביר את הפעילות (להלן "מדריך") באופן ישיר ובזמן הפעילות. הורים, אחים או כל אחד אחר מטעם הנרשם לפעילות, מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של מרכז "ידע" בשעות הפעילות ובכל מקרה אינם רשאים לפנות למדריך ישירות או לעשות שימוש כלשהוא בקבוצת הנרשמים לצורך פרסום הודעות.
 15. חלק מפעילויות "ידע" מצולמת ומוקלטות לצורך בקרה ושיפור הלימוד. "ידע" לא תעביר הקלטות אלה, במידה וקיימות, למשתתפים אשר נאלצו להעדר מחלק כלשהו של הפעילות. משתתף בפעילות או מי מטעמו, אינם מורשים להקליט ו/או לעשות שימוש כלשהו בחומרים ותכנים אשר הועברו לידם ו/או נעשה בהם שימוש כחלק מהפעילות אליה היו רשומים.
 16. "ידע" רשאית להחליף את מדריך הפעילות לפני או במהלך הפעילות, מכל סיבה השמורה עמה ואינה נדרשת למתן הסברים בגין כך.
 17. פעילות לימודית אשר הוגדרה מראש כלימוד פרונטלי תעבור ללימוד מרחוק (למידה מקוונת) במידה ולא נוכל ללמוד באופן פרונטלי, זאת מפאת כח עליון לרבות בזמן מלחמה או מגפה או מחלה של מי מצוות "ידע". במקרים כאלו, על התלמיד להיות אחראי לסביבת הלימוד ולציוד הנדרש כדי להמשיך לקיים את הלימוד. תוכנית הלימוד תמשיך להתנהל באותם מועדים ולא יהיה שינוי בשכר הלימוד.
 18. אפשרות התלמיד להירשם ולהמשיך את לימודיו בשנת הלימודים הבאה, מותנת בהישגיו ובאופן התייחסותו ללימודים בשנת הלימודים החולפת. בסיום שנת הלימודים, יבחן הצוות הפדגוגי של התוכנית את התנהלות התלמיד בשנת הלימודים החולפת ויחליט האם יוכל להמשיך את לימודיו בתוכנית, בשנת הלימודים הבאה. במידה ויתקבלו תלונות מבית הספר בו לומד התלמיד כי ההשתתפות בתוכנית פוגעת בתלמיד, תישקל הפסקת לימודי התלמיד בתוכנית. לא יבוצע זיכוי או החזר כספי כלשהו לתלמיד שלימודיו הופסקו או שלא קיבל את האישור הנדרש כדי להמשיך את לימודיו במרכז "ידע" או להבחן בבחינת הבגרות.
 19. תוצאות תהליך הקבלה ומבחן הקבלה, ככל שידרשו, יהיו לשימוש צוות התוכנית בלבד והן לא יפורסמו לאלה שהגישו את מועמדות לצורך קבלה לתוכנית. תשובות תשלחנה בנוסח התקבל/לא התקבל בלבד. במידה ותהליך הקבלה כולל מבחן קבלה, כל מועמד יוכל להיבחן פעם אחת בלבד עבור אותה שנת לימוד. נבחן שניגש למבחן חולה או שאינו במיטבו, לא יוכל לקיים מבחן חוזר. האחריות על מילוי הפרטים במהלך הרישום, לרבות שכבת הגיל אליה משתייך התלמיד, תהיה של הנרשם, הוריו או מי שביצע את הרישום מטעמו בלבד. לא תינתן אפשרות לבחינה נוספת כתוצאה ממילוי פרטים שגויים.
 20. לצורך האפשרות להבחן בבחינת הבגרות במדעי המחשב, על התלמיד להשלים את לימודיו במסלול הלימוד אליו נרשם, להגיש את כל המטלות באופן מלא ולעבור את אירועי הערכה בהצטיינות, על פי הקריטריונים של מרכז "ידע" ומשרד החינוך. בנוסף עליו לקבל את אישור בית הספר בו הוא לומד. האפשרות להבחן בבחינת הבגרות כפופה לאישור פרטני ממשרד החינוך. בהתאם להנחיות משרד החינוך, על בית הספר בו רשום התלמיד לטפל בכל הקשור לרישום לבחינת הבגרות.
 21. צוות תוכנית הלימוד לבגרות, יעמוד בקשר עם בתי הספר בהם לומדים משתתפי התוכנית, זאת לצורך קיום הערכה לימודית, קבלת חוות דעת ואת האישורים הנדרשים. על פי נוהלי משרד החינוך, על כל תלמיד להבחן בבחינת הבגרות בבית הספר בו הוא רשום, זאת למעט מקרים בהם לא קיימת המגמה המבוקשת בבית הספר.
 22. בקשות לשינוי שיבוץ יוגשו למרכז "ידע" באמצעות טופס מקוון (Online) בלבד. כל בקשה באופן אחר, לא תזכה לבחינה והתייחסות. כתובת הקישור להגשת בקשה לשינוי שיבוץ, תימסר לתלמידים שנרשמו לאחד ממסלולי מרכז "ידע" ולפי בקשתם. מרכז "ידע" אינו מתחייב לאשר שינויי שיבוץ, החלפת כיתה או שינוי מועדי לימוד לתלמיד, וזאת מבלי שיצטרך להסביר ולנמק את דחיית הבקשה לשינוי השיבוץ מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, לא יתאפשר שינוי שיבוץ, יותר מפעם אחת במהלך אותה שנת לימוד.
 23. מוצר או שירות שרכשתם ממרכז ידע, מהווה הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לתנאים המופיעים באתר לגבי השירות, אופן קבלתו והתשלום עבורו.

פרטיות

א. הקדמה

הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

ב. איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;

מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו, לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;

מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;

המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;

מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;

מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

ד. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

ניהול האתר והעסק שלנו;

התאמה האישית של האתר עבורכם;

לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;

אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;

שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.

לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;

לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;

שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);

שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);

אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);

טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;

לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);

ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס "צור קשר" באתר כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, ובמקרים מסוימים ניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

ה. חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);

לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);

ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

ו. העברות נתונים בינלאומיות

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.

פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.

ז. שמירת פרטים אישיים

סעיף ג’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ז', לרוב אנו נמחק נתונים אישיים הנמצאים בקטגוריות המפורטות מטה בתאריך/שעה המפורטים מטה:

סוג הנתונים האישיים יימחק בכל יום בחצות;

על אף ההוראות האחרות בסעיף ז’, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

ח. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמה ובחומת אש).

כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.

אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

אתם אחראים על שמירת הסיסמה בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמה שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

ט. תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

י. הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

תשלום של עמלה ;

אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם (נקבל צילום של הדרכון שלכם באישור נוטריון / או צילום תעודת זהות, יחד עם עותק מקורי של חשבון שירות בו ניתן לראות את הכתובת הנוכחית שלכם).

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

יא. אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

יב. עדכון מידע

אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

יג. עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. אנחנו משתמשים גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.

השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:

אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים ;

רוב הדפדפנים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות, למשל:

באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;

בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם, למשל:

בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );

בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”

למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס "צור קשר" באתר, הודעת וואטסאפ או בטלפון: 03-5050522

בשעות הפעילות: ימים א' עד ה' משעה 9:00 עד 17:00, (ללא ימי שבתון, ערבי חג וחג).

"מרכז ידע" מופעל באמצעות חברת: ידע לימודי תכנות ומדמ"ח בע"מ ח.פ: 514384221.

כל התחייבות הנובעת מתקנון זה ו/או כתוצאה מהתקשרות כלשהי עם מרכז ידע, היא למעשה התחייבות מול החברה המפעילה.

ת.ד. 10175

תל אביב 6110101

דילוג לתוכן